oferta

Tynki gipsowe

Tynki gipsowe doskonale nadaj? si? do wykorzystania we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych oraz u?ytkowych. Mog? by? stosowane w pomieszczeniach suchych takich jak pokoje, czy klatki schodowe jak równie? w pomieszczeniach wilgotnych czyli ?azienkach oraz kuchniach.
Tynki gipsowe posiadaj? w przeciwie?stwie do tynków cem.-wap. bardzo niski wspó?czynnik przewodzenia ciep?a, co tworzy przytuln? atmosfer? w pomieszczeniach, a zarazem, poprzez swoj? dobr? izolacyjno?? termiczn? ma wp?yw na oszcz?dzanie energii cieplnej. Przy pomocy tynków gipsowych, mo?na uzyska? g?adkie, bardzo równe, dok?adnie wyko?czone i bardzo estetyczne powierzchnie. Tynki gipsowe s? bardzo dobrym pod?o?em pod pow?oki malarskie, tapety lub p?ytki ceramiczne.

  
Tynki cementowo-wapienne

Tynki cementowo-wapienne znajduj? swoje zastosowanie wewn?trz budynku, jak równie? na jego elewacjach. Mieszank? stanowi? cement, wapno i wype?niacze kwarcowe. Zadaniem dodatków uszlachetniaj?cych jest zapewnienie materia?om plastyczno?ci i odpowiedniej przyczepno?ci do pod?o?a. Tynki cementowo-wapienne mog? by? ostatecznym wyko?czeniem powierzchni ?ciany albo stanowi? pod?o?e do wykonania wypraw takich jak g?adzie gipsowe, sztablatury, tynki mineralne czy akrylowe.

 
        prace tynkarskie to:

  • odpowiednie zagruntowanie powierzchni ?cian i sufitów, za pomoc? odpowiedniego preparatu, który zapewni wi?ksz? przyczepno??, a tak?e równomiern? ch?onno?? pod?o?y,
  • zabezpieczenie miejsc nara?onych na p?kni?cia za pomoc? siatki zbrojnej,
  • wzmocnienie o?cie?y okien i naro?y samych ?cian odpowiednimi profilami,
  • na?o?enie tynku przy pomocy agregatu,
  • nadanie stosownej faktury tynku.

  • · © 2011 Ar-Bud · projekt i wykonanie: artiworks.pl artiworks.pl · hosting: ekonto.net ekonto.net
    stronę najlepiej odczytywać w przeglądarkach: Internet Explorer 7, Firefox 3, Opera 9